o mnie
MEDIA
KSIĄŻKI
NAUKA
FOTOGRAFIE
LINKI
   
 


W latach 1994-2000 pracowałem na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2000 roku obroniłem doktorat.

http://www.wgsr.uw.edu.pl/

Od roku 2000 pracuję w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

http://www.igipz.pan.pl/miasto/home_pl.htm


W latach 2002-2004 pracowałem w ENS LSH w Lyonie we Francji. Do dzis jestem członkiem ekipy Géophile ENS LSH  http://w1.ens-lsh.fr/labo/geophile/  http://www.ens-lsh.fr/

Dyscypliny badawcze: geografia granic, transport, turystyka i ochrona środowiska

Zajmuję się problemami: granic politycznych, współpracy transgranicznej, rozwoju turystyki (zwłaszcza jej przestrzennego charakteru), rozwoju transportu (głównie na obszarach przygranicznych i kolei - przede wszystkim kolei wielkich prędkości), ochorny środowiska (zwłaszcza obszarami prawnie chronionej przyrody).

Obszarami badawczymi są przede wszystkim: Polska, Unia Europejska, a w tym zwłaszcza obszary przygraniczne, obszary górskie.

Praca magisterska: Środowisko przyrodnicze a zagospodarowanie turystyczne Kaukazu Zachodniego

Doktorat: Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych

Habilitacja (w trakcie opracowania)

Rozwój turystyki na obszarach przygranicznych Polski


Efektem wielu krajowych i międzynarodowych programów badawczych oraz badań własnych prowadzonych w Polsce, na Słowacji i we Francji jest szereg publikacji. Jestem autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych m.in. w Polsce, Słowacji, Francji, Indiach, Korei Pd.

Jestem też autorem i współautorem książek naukowych, m.in.:

M.Więckowski 2004, Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicnzych, Prace Geograficzne 195 IGiPZ PAN Warszawa, 231 s.G.Wecławowicz i in. 2006, Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, Prace Geograficzne 207 IGiPZ PAN Warszawa, 224 s.M.Degórski (ed.) 2006, Natural and Human Environment of Poland. A geographical overview, PAS PGS Warsaw

M.Więckowski 2006, Tourism, in (M.Degórski ed.), Natural and Human Environment of Poland. A geographical overview, PAS PGS Warsaw p. 262-274P.Śleszyński, J.Bański, M.Degórski, T.Komornicki, M.Więckowski 2007, Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, Prace Geograficzne 211 IGiPZ PAN Warszawa, 284 s.J.L.Caccomo (red) 2007, Tourisme et frontieres, Harmattan, ParisCh.Bataillou, B.Scheou (red.) 2007, Tourisme et developpement. REGARDS CROISES, Col. Etudes, Presses Universitaires de Perpignan, Perpignan